8 simple trin til at mestre strategisk ledelse

10 minutter tager artiklen at læse.

af | sep 4, 2023

Husker du den første gang, du spillede skak? det gør jeg. Jeg blev hurtigt draget ind i spillet, fascineret af, hvordan hver brik bevægede sig, dens evner, og hvordan de arbejdede sammen.

Jeg husker de utallige timer jeg brugte sammen med min bedstefar. Med tiden indså jeg, at skak ikke kun handler om at bevæge brikkerne; det handler om at have en strategi, at forudse modstanderens træk, og at justere sin taktik baseret på skakbrættets landskab.

På mange måder minder skak om strategisk ledelse i erhvervslivet, især inden for markedsføring.

Som virksomhedsejer, hvad enten du styrer en lille kiosk eller en mellemstor virksomhed, skal du også tænke flere træk frem. Du skal forstå dit “skakbræt” – markedet, kende dine “brikker” – dine ressourcer, og vide, hvornår du skal tage den risikofyldte beslutning at flytte din dronning ind i fjendens territorium.

Så ligesom i skak, hvor hvert træk tæller, opfordrer jeg dig til at foretage dit næste “træk” ved at dykke ned i denne guide. Læs videre, og lad os sammen skabe en vindende strategi for din virksomhed.

1. Hvad er strategisk ledelse?

Strategisk ledelse refererer til en ledelsesproces, hvor ledere fastlægger organisationens/virksomhedens strategiske retning og målsætning.

Dette gøres på langt sigt for at bestemme, hvordan ressourcerne skal anvendes, og dette sikrer, at organisationen navigerer i en retning, der fører til opfyldelse af dens strategiske målsætning.

Her er nogle nøglekomponenter i strategisk ledelse:

 1. Vision og Mission: Ledelsen fastsætter en fremtidig vision for, hvor organisationen gerne vil være, og en mission, som beskriver organisationens formål og kerneværdier.
 2. SWOT-analyse: En SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) hjælper med at identificere organisationens interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler.
 3. Målfastsættelse: Baseret på vision, mission, og SWOT-analyse, fastsætter ledelsen klare og målbare mål for organisationen.
 4. Strategiudvikling: Når målene er fastlagt, udvikler ledelsen en strategi for, hvordan organisationen kan nå disse mål.
 5. Implementering af strategien: Efter at have udviklet strategien, skal strategien implementeres ud i livet. Dette kan involvere ændringer i organisationens struktur, kultur, ressourcer, og operationer.
 6. Overvågning og justering: Efter implementeringen er det vigtigt løbende at overvåge fremskridtene og resultaterne. Hvis noget ikke fungerer som forventet, kan det være nødvendigt at justere strategien.

Strategisk ledelse er vigtig, fordi den sikrer, at en organisation forbliver relevant, konkurrencedygtig, og i stand til at navigere i en konstant skiftende verden.

Det handler om at forudse fremtidige trends, forberede sig på potentielle udfordringer, og maksimere muligheder for succes.

bøger-alle-på-række
FÅ HEMMELIGHEDERNE TIL FLERE KUNDER [GRATIS]

✅ 500+ sider ✅ Tips ✅ Tricks ✅Trin-guides ✅ Templates

Få 5 bøger pakket med tips, tricks og guides fra mere end 10 års erfaring med at lave effektive skalerbare strategier, der giver flere kunder og vækst (uanset dit budget).
Invalid email address

2. Hvordan arbejder man strategisk?

At arbejde strategisk betyder at tænke, planlægge og handle med et langsigtet perspektiv for at nå en organisations overordnede mål.

Det kræver en kombination af analyse, kreativ tænkning og en systematisk tilgang til implementering.

En trin-for-trin guide

Her er en trin-for-trin vejledning i, hvordan man arbejder strategisk:

 1. Fastlæg Vision og Mission: Begynd med at klargøre organisationens overordnede vision (hvad man ønsker at opnå på langt sigt) og mission (organisationens grundlæggende formål).
 2. Analyser nuværende situation: Anvend værktøjer som SWOT-analyse eller PESTEL-analyse (Politik, Økonomi, Socialt, Teknologisk, Miljø, Lovgivningsmæssigt) for at forstå organisationens interne og eksterne miljø.
 3. Definer mål: Baseret på analysen, fastlæg klare og målbare mål, som organisationen ønsker at opnå. Disse mål bør være både kortsigtede og langsigtede.
 4. Udvikl strategier: Tænk over forskellige tilgange eller strategier, der kan hjælpe med at nå disse mål. Dette trin kan kræve brainstorming, forskning og kreativ tænkning.
 5. Lav en handlingsplan: Bryd strategierne ned i specifikke, gennemførlige trin eller opgaver. Tildel ansvar, ressourcer og tidsfrister for hvert trin.
 6. Implementer: Før strategien ud i livet ved at tage handling baseret på planen. Dette kan inkludere at kommunikere strategien til alle relevante parter, træne medarbejdere og omfordeling af ressourcer.
 7. Monitorer og evaluer: Overvåg fremskridtet regelmæssigt for at sikre, at organisationen bevæger sig i den rigtige retning. Sammenlign resultaterne med de fastlagte mål.
 8. Juster om nødvendigt: Hvis resultaterne ikke stemmer overens med de forventede, eller hvis der opstår uforudsete udfordringer, skal man være klar til at justere strategien eller handlingsplanen.
 9. Lær og gentag: Efter implementering af en strategi, reflekter over, hvad der fungerede, og hvad der kan forbedres. Brug denne viden til at informere fremtidige strategiske beslutninger.

At arbejde strategisk kræver også en kultur af åbenhed, fleksibilitet og læring.

Det er vigtigt at opfordre teamet til konstant at tænke kritisk, stille spørgsmål og være villige til at tilpasse sig, når omstændighederne ændrer sig.

3. Hvad er en strategisk plan?

En strategisk plan er et dokument eller en vejledning, der beskriver en organisations mål og de strategier, den vil bruge for at opnå disse mål over en bestemt tidsperiode.

Denne plan er designet til at guide organisationens beslutningsprocesser, ressourceallokering og retning på mellemlang til lang sigt.

Hvad er komponenter i en strategisk plan?

Her er de typiske komponenter i en strategisk plan:

 1. Introduktion: Dette afsnit kan indeholde baggrundsinformation om organisationen, formålet med planen og den proces, der blev fulgt for at udarbejde planen.
 2. Vision og Mission: Visionen beskriver, hvor organisationen gerne vil være i fremtiden, mens missionen angiver organisationens primære formål og dens kerneprincipper.
 3. Værdier: De grundlæggende principper eller overbevisninger, som guider en organisations interne adfærd såvel som dens forhold til den eksterne verden.
 4. Situationsanalyse: En vurdering af organisationens nuværende situation. Dette kan inkludere en SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) eller andre analytiske værktøjer.
 5. Strategiske Mål: Specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte (SMART) mål, som organisationen ønsker at opnå inden for den tidsramme, planen dækker.
 6. Strategier og Taktikker: Disse er de overordnede tilgange og de specifikke handlinger, organisationen vil tage for at opnå sine strategiske mål.
 7. Implementeringsplan: En tidsplan med specifikke skridt, ansvar og tidsfrister for at sikre, at strategierne bliver sat i værk.
 8. Målings- og Evalueringssystem: Hvordan organisationen vil spore fremskridt mod at nå sine mål og evaluere effektiviteten af de implementerede strategier.
 9. Resurseallokering: Angivelse af, hvordan organisationens ressourcer (såsom tid, penge og medarbejderes kompetencer) vil blive anvendt for at gennemføre planen.
 10. Kommunikationsplan: Hvordan og hvornår organisationen vil kommunikere planen til relevante interessenter.
 11. Revision og Opdatering: Beskrivelse af, hvordan planen vil blive revideret eller opdateret baseret på ændrede omstændigheder eller nye informationer.

En strategisk plan tjener som et kompas for organisationen, der sikrer, at alle arbejder mod de samme mål og forstår, hvordan de passer ind i den overordnede retning.

Det er vigtigt regelmæssigt at revidere og opdatere planen for at sikre, at den forbliver relevant og reflekterer organisationens aktuelle behov og muligheder.

4. Hvad er Mintzbers 5 p’er?

“De 5 P’er” refererer til en model fremlagt af Henry Mintzberg, en fremtrædende management teoretiker, for at beskrive de forskellige måder, hvorpå vi kan opfatte og implementere strategi.

De 5 P’er er:

 1. Plan: Strategi som en forudbestemt vej, som organisationen har besluttet at følge. Dette perspektiv ser strategi som en formel proces, hvor ledelsen beslutter en rute baseret på analyser og forudsigelser.
 2. Ploy: Strategi som en manøvre i konkurrence med en modstander. Her er strategi mere taktisk, hvor en organisation kan lave en bestemt bevægelse for at overliste konkurrenter, for eksempel ved at indtræde i en ny markedssegment for at stjæle markedsandel.
 3. Pattern: Strategi som en konsistens i handling, uanset om det er bevidst eller ikke. Dette peger på ideen om, at strategi kan opstå ud fra tidligere adfærd snarere end fra eksplicitte beslutninger.
 4. Position: Strategi som den position en organisation optager i et marked i forhold til konkurrenter. Dette perspektiv fokuserer på strategiske valg, der hjælper en organisation med at placere sig i en bestemt niche eller segment.
 5. Perspective: Strategi som en organisations kollektive tankegang eller kultur. Her er strategien indlejret i organisationens daglige operationer og kultur og drives af dens overordnede verdenssyn og identitet.

Hvordan passer disse ind i strategisk ledelse?

De 5 P’er giver ledere forskellige vinkler at overveje, når de udarbejder, implementerer og evaluerer strategier. For eksempel:

 • Når man laver en plan, kan en leder fokusere på formelle planlægningsprocesser, SWOT-analyser og fremtidige forudsigelser.
 • Ved at tænke på strategi som en ploy, kan en leder overveje hvordan man kan overliste konkurrenter.
 • Ser man på strategi som et pattern, vil man fokusere på at identificere eksisterende adfærdsmønstre og justere dem efter behov.
 • Når man fokuserer på position, vil strategiske beslutninger tage hensyn til markedsposition og konkurrenceforhold.
 • Og endelig, med perspective, vil strategisk ledelse involvere dyb forståelse for organisationens kultur og forsøg på at forme denne kultur for at fremme bestemte strategiske initiativer.

Kort sagt, ved at forstå og anvende de 5 P’er, kan ledere tage en mere holistisk og fleksibel tilgang til strategisk ledelse, som tager hensyn til både formelle og uformelle aspekter af strategi.

closeup af mand og kvinde spiller skak

5. Hvad er strategisk adfærd?

Strategisk adfærd refererer til de handlinger, beslutninger og initiativer, som individer eller organisationer tager med det formål at opnå en bestemt langsigtet fordel eller mål.

Dette koncept tager hensyn til den foranderlige natur af forretningslandskabet og anerkender, at bevidste valg skal træffes for at navigere effektivt i denne kompleksitet.

Hvordan passer det ind i en organisatorisk kontekst?

I en organisatorisk kontekst indebærer strategisk adfærd typisk:

 1. Analyse: Forståelse af interne og eksterne miljøer, identificering af muligheder og trusler i markedet, og anerkendelse af organisationens styrker og svagheder.
 2. Planlægning: Fastlæggelse af klare mål baseret på den foretagne analyse og udvikling af en plan for at opnå disse mål.
 3. Beslutningstagning: Valg af specifikke kurser for handling baseret på analyse og planlægning.
 4. Implementering: Udførelse af de valgte strategier og justering af ressourcer for at støtte dem.
 5. Evaluering: Kontinuerlig overvågning og vurdering af resultaterne af de strategiske beslutninger for at afgøre, om målene er opfyldt eller om der er behov for justeringer.

Strategisk adfærd kan også ses på individuelt niveau.

I et professionelt miljø kan en person tage strategiske beslutninger om karriereudvikling, netværksopbygning eller kapacitetsopbygning baseret på deres personlige og professionelle mål.

Uanset konteksten kræver strategisk adfærd en fremadskuende tankegang, en villighed til at tage informerede risici, og evnen til at tilpasse sig og reagere på ændrende omstændigheder.

Den strategiske adfærd tager også højde for de potentielle konsekvenser af handlinger, både på kort og lang sigt.

6. Hvad vil det sige at tænke strategisk?

At tænke strategisk betyder at overveje og planlægge handlinger og beslutninger med henblik på at opnå langsigtet succes og konkurrencefordel.

Det handler om at se det store billede, forstå konteksten og indarbejde den i beslutningstagning.

Hvad er kernekomponenterne i strategisk tænkning?

Her er nogle kernekomponenter af strategisk tænkning:

 1. Det store billede: Strategisk tænkning kræver, at man ser ud over daglige aktiviteter og forstår, hvordan de passer ind i den overordnede retning og mål for organisationen.
 2. Langsigtet perspektiv: Mens daglig drift fokuserer på nuværende udfordringer og opgaver, ser strategisk tænkning fremad – hvordan vil beslutninger i dag påvirke organisationen i fremtiden?
 3. Analyse af eksterne og interne faktorer: Strategisk tænkning indebærer at vurdere organisationens styrker og svagheder samt at forstå trusler og muligheder i omgivelserne.
 4. Integreret tænkning: Forstå hvordan forskellige dele af organisationen og dens aktiviteter påvirker hinanden, og hvordan beslutninger i ét område kan påvirke andre.
 5. Fleksibilitet: Evnen til at tilpasse strategier baseret på ændringer i miljøet. Dette indebærer også evnen til at reagere hurtigt på nye informationer eller ændrede omstændigheder.
 6. Beslutningstagning baseret på data: Brug data og analyser som grundlag for beslutninger snarere end blot mavefornemmelser.
 7. Innovation og kreativitet: Udforskning af nye måder at løse problemer på eller finde unikke tilgange til at opfylde organisationens mål.
 8. Risikostyring: Vurder potentielle trusler og udfordringer og overvej hvordan man kan forberede sig på dem eller mildne deres effekt.
 9. Engagement og kommunikation: Engager interessenter i strategisk tænkning og kommuniker tydeligt organisationens vision, mål og strategier.
 10. Løbende læring og udvikling: Anvende erfaringer fra fortiden og indsamle ny viden for at forbedre og finjustere strategier over tid.

Kort sagt, at tænke strategisk indebærer en dyb refleksion over, hvor en organisation er, hvor den ønsker at være, og hvordan den bedst kan komme derhen.

Det kræver en balance mellem nuværende realiteter, fremtidige muligheder og potentiel innovation for at sikre bæredygtig succes.

7. Hvordan tænker man strategisk?

Strategisk tænkning er en evne til at se det store billede og forstå, hvordan forskellige dele af en organisation eller situation passer sammen for at nå langsigtet succes.

Det er en kritisk færdighed i ledelsen, og her er nogle trin og overvejelser, der kan hjælpe med at tænke strategisk:

 1. Forstå Din Kontekst: Analyser den interne og eksterne situation. Hvad er din organisations styrker og svagheder? Hvilke muligheder og trusler eksisterer i omgivelserne?
 2. Definer en Tydelig Vision: Hvad er organisationens mål på lang sigt? Hvad er dens kerneværdier? En tydelig vision guider alle strategiske beslutninger.
 3. Tænk Langsigtet: Strategisk tænkning kræver en forståelse af, hvordan beslutninger i dag vil påvirke organisationen i fremtiden. Overvej forskellige scenarier og mulige fremtider.
 4. Se Sammenhænge: Forstå, hvordan forskellige dele af organisationen passer sammen. Hvordan vil en ændring i en afdeling påvirke andre?
 5. Brug Analytiske Værktøjer: Værktøjer som SWOT-analyse, PESTEL-analyse, eller Porter’s generiske konkurrencestrategier kan give indblik i din organisation og dens konkurrenceposition.
 6. Vær Fleksibel og Åben for Forandring: Markeder og teknologier ændrer sig hurtigt. En strategisk tænker skal være villig til at tilpasse og ændre kurs, når det er nødvendigt.
 7. Fremme en Strategisk Kultur: Dette involverer at opbygge et team, hvor folk tænker strategisk, stiller spørgsmål, deler ideer, og forstår organisationens overordnede mål og strategi.
 8. Evaluer og Lær: Strategisk tænkning inkluderer også løbende overvågning og evaluering. Hvad fungerer? Hvad gør ikke? Hvad kan læres til fremtidige beslutninger?
 9. Vær Kreativ og Innovativ: Nogle gange kræver strategisk tænkning at tænke uden for boksen. Overvej nye måder at løse problemer på eller unikke tilgange til markedsføring.
 10. Tag Beslutninger med Helheden i Tankerne: Når du træffer beslutninger, overvej hvordan de passer ind i den overordnede strategi og vision for organisationen.
 11. Kommuniker Tydeligt: Sørg for, at teammedlemmer forstår den strategiske retning og deres rolle i at nå disse mål.
 12. Investér i Personlig Udvikling: Engagér dig i løbende læring, træning og udvikling for at forblive opdateret med nye strategiske metoder og industriindsigter.

Strategisk tænkning er ikke en engangsproces men en løbende praksis, der kræver opmærksomhed, overvejelse, og engagement.

Det kræver en balance mellem rationalitet, kreativitet, fleksibilitet og fremsynethed.

Sammenkoblingen af disse elementer hjælper med at sikre, at strategiske beslutninger træffes med en dyb forståelse af deres potentielle indvirkning og bidrag til organisationens langsigtede succes.

8. Hvad er et strategisk mål?

Et strategisk mål er en klar og specifik retning eller resultat, en organisation ønsker at opnå indenfor en bestemt tidsramme, som en del af dens overordnede mission og vision.

Disse mål er typisk langsigtet, og de adresserer kritiske udfordringer eller muligheder, som organisationen står overfor.

Hvad kendetegner strategiske mål?

Her er nogle kendetegn ved strategiske mål:

 1. Langsigtet Fokus: Strategiske mål ser typisk 3-5 år ud i fremtiden, selvom tidsrammen kan variere afhængigt af organisationen og dens specifikke kontekst.
 2. Målbare: For at sikre, at en organisation bevæger sig i den ønskede retning, bør strategiske mål være målbare. Dette kan gøres ved at definere kvantitative eller kvalitative indikatorer for succes.
 3. Udledt af Vision og Mission: Strategiske mål skal stemme overens med og støtte organisationens overordnede mission (hvad organisationen gør) og vision (hvad organisationen ønsker at blive).
 4. Udfordrende men Opnåelige: Disse mål bør være ambitiøse nok til at motivere medarbejdere og stimulere forandring, men samtidig realistiske nok til at kunne opnås med de tilgængelige ressourcer.
 5. Klar og Forståelig: Et godt strategisk mål er enkelt, direkte og let forståeligt for alle i organisationen.

Eksempler på strategiske mål kan inkludere:

 • Markedspenetrering: “At blive markedsleder indenfor vores branche i region X inden 2025.”
 • Innovation: “At lancere tre nye bæredygtige produkter inden udgangen af 2024.”
 • Finansielt: “At øge vores nettoindkomst med 20% over de næste 5 år.”
 • Operationelt: “At reducere produktionsomkostningerne med 15% inden 2023.”
 • Kundeorienteret: “At nå en kundetilfredshedsscore på 95% i løbet af de næste 3 år.”

Etableringen af strategiske mål er kun ét skridt i strategiplanlægningsprocessen. Efter at målene er fastlagt, skal ledere udvikle specifikke taktikker og handlingsplaner for at nå disse mål.

Løbende overvågning og justering er også afgørende for at sikre, at organisationen forbliver på rette kurs mod opfyldelsen af sine strategiske mål.

Konklusion

Som vi har bevæget os gennem denne udforskning af strategisk ledelse, er det klart, at skakmetaforen ikke kun er et billede, men en virkelig repræsentation af virksomhedsledelsens komplekse og indviklede natur.

Ligesom et veludført skakspil kræver vellykket strategisk ledelse både overvejelse og handling.

At forstå dit ‘skakbræt’ – markedet, kende dine ‘brikker’ – dine ressourcer, og vide, hvornår du skal tage den risikofyldte beslutning,” var ikke blot ord, men vejledning i, hvordan du kan anvende strategisk tænkning til at fremme din virksomhed.

Fra vores gennemgang af, hvad strategisk ledelse indebærer, til hvordan man udarbejder en strategisk plan, og hvad de berømte 5 P’er er, har vi set, at:

 • Strategisk Ledelse: Det handler om langsigtet vision og evnen til at tilpasse sig ændringer.
 • Arbejde Strategisk: Det betyder at integrere planlægning, analyse og innovation.
 • Strategisk Adfærd og Tænkning: Det kræver en dyb forståelse af interne og eksterne faktorer samt risikostyring.
 • Strategiske Mål: Disse skal være klare, målbare og i overensstemmelse med virksomhedens overordnede vision.

Som jeg nævnte i starten, “ligesom i skak, hvor hvert træk tæller, opfordrer jeg dig til at foretage dit næste ‘træk’.”

Dette næste træk handler om at tage det, du har lært fra denne artikel, og anvende det i din egen virksomhed.

Strategisk ledelse er ikke en valgfri disciplin; det er et afgørende træk i spillet om succes.

Ved at følge disse vejledninger, ikke blot som teorier men som praktiske værktøjer, kan du transformere din virksomhed og nå de mål, du har sat.

Så hvad bliver dit næste træk? Hvordan vil du anvende disse principper i din egen virksomhed?

Husk, at skakspillet vindes gennem taktik og strategi, men det ægte mesterskab kommer fra at tage det, du har lært, og gøre det til dit eget.

Dit skakbræt venter, og det næste træk er dit.

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner