Skydeskivemodellen: nøglen til effektiv konkurrentanalyse

7 minutter tager artiklen at læse.

af | jan 17, 2024

Forestil dig en verden, hvor din virksomhed kender hver eneste af konkurrenternes træk – som en skakmester, der forudser modstanderens næste træk. 

Skydeskivemodellen kan sætte dig i stand til dette.

Med denne artikel vil jeg guide dig gennem de forskellige lag af konkurrence og strategiudvikling. 

Hvert lag af modellen er som en unik ingrediens i en kompleks opskrift, der kan føre din virksomhed til sejr. 

Læs videre, og opdag, hvordan skydeskivemodellen kan transformere din forretningsforståelse.

Hvad er skydeskivemodellen?

Skydeskivemodellen er en model for virksomheder, der søger at forstå og navigere i deres konkurrencelandskab. 

Den tilbyder et rammeværk til at identificere og analysere konkurrenter på forskellige niveauer. 

Hvilket gør det muligt for virksomheder at skræddersy deres strategier mere effektivt.

bøger-alle-på-række
FÅ HEMMELIGHEDERNE TIL FLERE KUNDER [GRATIS]

✅ 500+ sider ✅ Tips ✅ Tricks ✅Trin-guides ✅ Templates

Få 5 bøger pakket med tips, tricks og guides fra mere end 10 års erfaring med at lave effektive skalerbare strategier, der giver flere kunder og vækst (uanset dit budget).
Invalid email address
skydeskivemodellen

Hvad er de primære funktioner af Skydeskivemodellen?

Skydeskivemodellen tjener flere nøglefunktioner:

 • Identifikation af konkurrenter: Den hjælper virksomheder med at identificere hvem deres direkte og indirekte konkurrenter er.
 • Markedsanalyse: Giver indblik i, hvordan forskellige konkurrenter påvirker markedet.
 • Strategiudvikling: Assisterer i udviklingen af skræddersyede strategier baseret på konkurrenceintensitet.

Hvordan adskiller denne model sig fra andre modeller til konkurrentanalyse?

Skydeskivemodellen skiller sig ud ved sin unikke tilgang:

 • Flerniveau analyse: Tilbyder en dybere forståelse ved at klassificere konkurrenter i forskellige lag.
 • Fleksibilitet: Kan tilpasses til forskellige brancher og markeder.
 • Helhedsorienteret synsvinkel: Giver en mere omfattende forståelse af konkurrencefeltet sammenlignet med mere traditionelle modeller.

På hvilke måder er skydeskivemodellen relevant for moderne virksomheder?

Skydeskivemodellen er særligt relevant for nutidens virksomheder af flere grunde:

 • Tilpasning til markedstrends: Hjælper virksomheder med at forstå og reagere på skiftende markedsdynamikker.
 • Innovativ strategiplanlægning: Faciliterer udviklingen af innovative strategier for at skille sig ud i en konkurrencepræget verden.
 • Kundecentreret tilgang: Fremmer en dybere forståelse af målgrupper og deres skiftende præferencer.

Napoleon Bonaparte, en berømt historisk skikkelse, sagde engang: “Krig er 90% information.” 

På samme måde er konkurrence i erhvervslivet stærkt afhængig af information og strategi. 

Skydeskivemodellen tjener præcis dette formål ved at tilvejebringe den nødvendige information og indsigt, som virksomheder har brug for at skabe effektive og vinderstrategier. 

Den giver virksomheder mulighed for at navigere i det komplekse konkurrencelandskab med en velinformeret og strategisk tilgang, meget lig Napoleon Bonapartes taktikker i krig.

Hvordan identificeres konkurrenter med skydeskivemodellen?

Skydeskivemodellen er et værktøj, der giver virksomheder mulighed for at identificere og analysere deres konkurrenter på flere niveauer. 

Ved at bruge denne model kan virksomheder få et klarere billede af deres konkurrencemiljø og udvikle mere målrettede strategier.

Hvordan kan virksomheder bruge modellen til at identificere direkte og indirekte konkurrenter?

Virksomheder kan bruge skydeskivemodellen til effektivt at identificere konkurrenter:

 • Direkte konkurrenter: Findes i den inderste ring, hvor virksomheder tilbyder lignende produkter til samme målgruppe og pris.
 • Indirekte Konkurrenter: Bevæger sig udad i ringene, hvor virksomheder møder konkurrenter, der tilfredsstiller lignende behov eller falder inden for samme produktkategori.

Hvilken rolle spiller markedssegmentering i identifikationen af konkurrenter?

Markedssegmentering er afgørende:

 • Målgruppeforståelse: Hjælper virksomheder med at forstå, hvilke segmenter deres direkte konkurrenter fokuserer på.
 • Behovsidentifikation: Giver indsigt i, hvilke specifikke behov forskellige markedssegmenter har, og hvilke konkurrenter der dækker disse.

Hvordan kan virksomheder differentiere mellem forskellige konkurrence-niveauer?

Differentiering mellem konkurrence-niveauer kræver:

 • Analyse af Produkttilbud: Identificere unikke aspekter af egne produkter sammenlignet med konkurrenter på hvert niveau.
 • Markedspositionering: Forståelse af egen position i markedet for at afgøre, hvilke niveauer der kræver mest opmærksomhed.

En berømt taktiker, Sun Tzu, sagde engang: “Kend din fjende og kend dig selv, og du vil ikke frygte resultatet af hundrede slag.” 

Denne filosofi kan direkte anvendes på brugen af skydeskivemodellen, hvor dybdegående kendskab til både egen virksomhed og konkurrenter er nøglen til succes. 

Denne indsigt giver virksomheder magten til ikke blot at overleve, men at trives i et konkurrencepræget miljø.

Hvad er de fire elementer i skydeskivemodellen?

Skydeskivemodellen består af fire elementer, som repræsenterer forskellige niveauer af konkurrence. Disse niveauer er afgørende for virksomheders forståelse af deres konkurrencemiljø og strategiudvikling.

Hvordan defineres hvert niveau, og hvad er dets karakteristika?

Hvert niveau i skydeskivemodellen har sine unikke karakteristika:

Samme produkt til samme målgruppe:

 1. Direkte konkurrenter med identiske produkter.
 2. Fokus på brandværdi og kundeloyalitet.

Samme produktkategori:

 1. Produkter i samme kategori, men ikke nødvendigvis identiske.
 2. Konkurrence baseret på pris og produktvariation.

Samme basale behov dækkes:

 1. Forskellige produkter, der dækker samme behov.
 2. Konkurrence baseret på behovsdækning og innovation.

Alle produkter:

 1. Bredeste konkurrenceniveau.
 2. Konkurrence på tværs af forskellige industrier og markeder.

Hvordan påvirker hvert niveau virksomhedens strategi?

Hvert niveau kræver en specifik tilgang:

 • Samme produkt til samme målgruppe: Kræver fokus på brandstyrke og kundeservice.
 • Samme produktkategori: Prioritering af prisstrategi og produktudvikling.
 • Samme basale behov dækkes: Innovation og kreativ markedsføring er nøglen.
 • Alle produkter: Bredere markedsundersøgelser og diversificering af produkter.

Hvilke eksempler illustrerer tydeligt forskellene mellem hvert niveau?

Eksempler på forskellene:

 • Samme produkt til samme målgruppe: Coca-Cola og Pepsi konkurrerer om de samme sodavandskunder.
 • Samme produktkategori: Samsung og LG i kategorien af elektronik.
 • Samme basale behov dækkes: Flyselskaber og togoperatører konkurrerer om transportbehov.
 • Alle produkter: Supermarkeder, der tilbyder et bredt udvalg af produkter, konkurrerer på flere niveauer.

Som den berømte økonom Adam Smith sagde, “Konkurrencen gør ikke kun sælgeren mere industrivirksom, men forbedrer også kvaliteten af hans varer.” Denne indsigt er dybt forankret i skydeskivemodellen, idet den ansporer virksomheder til konstant at forbedre og tilpasse sig i takt med de skiftende niveauer af konkurrence.

Hvordan anvendes skydeskivemodellen til at forbedre markedsstrategier?

Skydeskivemodellen er et kraftfuldt værktøj til at forbedre en virksomheds markedsførings- og konkurrencestrategier. Den tilbyder en dybdegående forståelse af konkurrencemiljøet og hjælper med at udvikle målrettede strategier.

Hvilke taktikker kan virksomheder bruge på de forskellige niveauer for at styrke deres position?

På hvert niveau af skydeskivemodellen kan virksomheder anvende forskellige taktikker:

 • Samme produkt til samme målgruppe: Fokus på brandstyrkelse og kundeloyalitetsprogrammer.
 • Samme produktkategori: Diversificering af produktudbud og konkurrencedygtig prisfastsættelse.
 • Samme basale behov dækkes: Innovation og unikke værditilbud.
 • Alle produkter: Bred markedsundersøgelse og udvikling af differentierede marketingkampagner.

Hvordan kan skydeskivemodellen anvendes til at udvikle unikke salgsargumenter?

For at udvikle unikke salgsargumenter:

 • Identificer unikke aspekter ved produkter eller tjenester på hvert niveau.
 • Udvikle budskaber, der resonere med specifikke kundesegmenter.
 • Fremhæv fordele, som adskiller virksomheden fra konkurrenterne på hvert niveau.

Hvordan kan virksomheder anvende modellen til at forstå og udnytte kundeadfærd?

For at udnytte kundeadfærd:

 • Analyser data for at forstå kundernes præferencer og adfærdsmønstre på hvert konkurrenceniveau.
 • Tilpas marketingstrategier til at imødekomme kundens behov og ønsker.
 • Brug indsigt fra modellen til at forudsige fremtidige tendenser og justere strategierne derefter.

Som Henry Ford sagde, “Samle et bil er enkle, når du forstår det.” På samme måde bliver udvikling af markedsstrategier mere håndterbart, når man anvender skydeskivemodellen. Denne model giver virksomhederne værktøjerne til at dekonstruere kompleksiteten i deres marked og samle en strategi, der adresserer hver enkelt aspekt effektivt.

Hvordan integreres SEO og digitale strategier med skydeskivemodellen?

Integrationen af SEO og digitale strategier med skydeskivemodellen er afgørende for at maksimere online synlighed og konkurrenceevne.

Hvilken rolle spiller SEO i at forstå og anvende skydeskivemodellen?

SEO er vital for at:

 • Forstå Markedet: Identificere søgeord og trends relateret til forskellige konkurrenceniveauer.
 • Målrette Indhold: Skræddersy indhold til at appellere til specifikke kundesegmenter på hvert niveau.

Hvordan kan virksomheder udnytte digital markedsføring til at konkurrere på de forskellige niveauer?

Virksomheder kan anvende digitale strategier:

 • Tilpasset Indholdsstrategi: Udvikle unikt indhold for hvert konkurrenceniveau.
 • Målrettet Reklame: Brug af online reklamer for at nå specifikke kundegrupper.

Tabel: Digitale Strategier og Skydeskivemodellen

Niveau Strategi Eksempel Forventet Resultat
Samme produkt, samme målgruppe SEO-optimeret branding indhold Blogs om produktspecifikke features Øget brand anerkendelse
Samme produktkategori Prissammenligningskampagner Sociale medie reklamer Bedre positionering i markedet
Samme basale behov dækkes Behovsbaseret indholdsstrategi Informative videoer Forbedret kundeengagement
Alle produkter Bred markedsføringskampagne Generel online tilstedeværelse Større markedsrækkevidde

Som Benjamin Franklin engang bemærkede, “En investering i viden betaler den bedste rente.” Dette gælder også for integrationen af digitale strategier med skydeskivemodellen, hvor dybdegående forståelse af markedet og kundeadfærd kan omsættes til strategisk succes.

Hvordan kan skydeskivemodellen anvendes til at forudsige og analysere fremtidige markedsændringer?

Skydeskivemodellen er et værdifuldt værktøj for virksomheder til at forudsige og analysere fremtidige ændringer i markedet.

Hvordan kan virksomheder bruge modellen til at forudse ændringer i konkurrencemiljøet?

Virksomheder kan anvende skydeskivemodellen til at:

 • Spore tendenser: Identificere skiftende mønstre i konkurrenternes strategier og markedstendenser.
 • Forudse forandringer: Anvende indsigt fra modellen til at forudsige mulige fremtidige bevægelser fra konkurrenter.

Hvordan kan forståelse af modellen bidrage til en virksomheds evne til at tilpasse sig og innovere?

En dyb forståelse af skydeskivemodellen kan:

 • Fremme innovation: Inspirere til nye produkter eller tjenester for at imødekomme skiftende markedsbehov.
 • Tilpasningsdygtighed: Hjælpe virksomheder med at reagere hurtigt og effektivt på ændringer i deres konkurrencemiljø.

Hvordan kan virksomheder bruge historiske data sammen med skydeskivemodellen til at forudsige fremtidige tendenser?

Kombinationen af historiske data og skydeskivemodellen kan:

 • Analyser mønstre: Se på historiske tendenser for at forstå, hvordan lignende scenarier kan udspille sig i fremtiden.
 • Strategisk planlægning: Anvende tidligere erfaringer og data til at forudsige og planlægge for fremtidige markedsmuligheder og udfordringer.

Som Winston Churchill engang sagde, “Jo længere man kan se tilbage, desto længere frem kan man formentlig se.” Dette princip er grundlæggende i anvendelsen af skydeskivemodellen, hvor fortidens indsigter og nutidens forståelse sammen formes til en vision for fremtiden.

Konklusion

Skydeskivemodellen er ikke blot en model; den er et kompas, der guider virksomheder gennem det turbulente hav af markedskonkurrence. 

Som vi så, “er forståelsen af hvert niveau i modellen afgørende for at forme skræddersyede strategier.” Hver del af modellen er en byggesten til at forstå konkurrencelandskabet dybere. 

Fra identifikation af konkurrenter til forudsigelse af markedsændringer, skydeskivemodellen er et værktøj, der skal mestres. 

Husk, “kunsten at kende dine konkurrenter er som kunsten at kende dig selv.” Denne indsigt gør forskellen mellem succes og fiasko. 

Tag dette som en opfordring til handling: Brug skydeskivemodellen til at navigere din virksomheds fremtid. Se den som din guide til at afkode markedets mysterier og bruge denne viden til at stå stærkere i morgendagens forretningsverden.

Den ultimative guide til markedsundersøgelser

Den ultimative guide til markedsundersøgelser

tager artiklen at læse. Det var i det øjeblik, jeg indså vigtigheden af markedsundersøgelser. Ligegyldigt hvor passioneret man er omkring sin forretning, kan man nemt miste retningen uden et solidt fundament af data og indsigt....

læs mere
PESTEL-analysen – Din vej til strategisk succes

PESTEL-analysen – Din vej til strategisk succes

I denne artikel vil jeg dykke ned i, hvad en PESTEL-analyse er, og hvordan det kan bruges til at identificere vækstmuligheder, analysere konkurrencen, finde nye trends og teknologier til innovation, tilpasse sig til markedsforstyrrelser og teknologiske ændringer, og meget mere.

læs mere
WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner