Edgar Scheins syn på organisationskultur: En guide til ledere

7 minutter tager artiklen at læse.

af | jan 11, 2024

Forestil dig en skov, hvor hvert træ repræsenterer en forskellig form for organisationskultur. 

Nogle træer er dybt forankrede med robuste rødder, mens andre er mere fleksible, svajende i vinden. 

Dette landskab af kulturelle udtryk i organisationer er det terræn, Edgar Schein’s teorier giver os kort til at navigere i.

Jeg husker engang, jeg trådte ind i en virksomhed, hvis kultur var som et gammelt, stolt egetræ.

Det stod urokkeligt, men da stormen kom – forandringer og nye udfordringer – knækkede de stive grene. 

Denne anekdote illustrerer, hvor essentielt det er at forstå og tilpasse organisationskulturen for at overleve og trives i en konstant skiftende forretningsverden.

I denne artikel vil jeg dykke ned i Edgar Schein’s teorier om organisationskultur og afsløre, hvordan disse kan anvendes til at forstå og forme den kultur, der findes indenfor organisationens vægge. 

Fra analysen af de tre kulturelle niveauer til strategier for ændringer og integration – dette er en guide, der ikke alene forklarer, men også udfordrer dig til at tænke anderledes om kulturen i din egen organisation.

Jeg opfordrer dig til at følge med på denne rejse gennem kulturens labyrint, hvor hvert skridt giver nye perspektiver og forståelser. Lad os begynde.

Hvad betyder organisationskultur ifølge Edgar Schein?

Organisationskultur, som defineret af Edgar Schein, er en kompleks blanding af grundlæggende antagelser, værdier og tankemønstre, der udvikles i en organisation. 

Disse elementer udgør kernen i, hvordan en organisation fungerer og interagerer, både internt og eksternt.

bøger
BOOST DIN STRATEGI MED DISSE 5 BØGER

✔️500+ sider ✔️Gratis ✔️Tips, tricks og trin-guides

Du får tips, tricks og guides til at lave effektive skalerbare strategier,
der skaber vækst (uanset dit budget).
Dit abonnement kunne ikke gemmes. Prøv igen.
Alle bøgerne lander i din indbakke om lidt!
* Du bliver tilmeldt mit nyhedsbrev, som nemt kan afmelde igen.
Invalid email address

Hvordan definerer Schein organisationskultur?

Schein betragter organisationskulturen som et mønster af fælles grundlæggende antagelser. Disse antagelser er lært, mens en gruppe løser sine problemer og udfordringer. 

De omfatter:

 • Interne overbevisninger: Hvordan medarbejderne ser på sig selv og deres rolle i organisationen.
 • Eksterne tilpasninger: Hvordan organisationen reagerer på ydre udfordringer og muligheder.

Hvorfor er forståelsen af organisationskultur afgørende for ledelse?

Forståelse af organisationskultur er essentiel for ledere, da det:

 • Påvirker beslutningstagning: Ledere skal forstå de underliggende værdier og antagelser for at træffe informerede beslutninger.
 • Faciliterer forandringer: Effektiv ledelse af kulturændringer kræver dyb indsigt i eksisterende kulturelle normer.
 • Styrker teamdynamik: En leder, der forstår kulturen, kan bedre motivere og engagere medarbejdere.

Hvordan adskiller Scheins definition sig fra andre kulturteorier?

Scheins definition adskiller sig ved dens dybdegående fokus på de underliggende antagelser, som ofte er ubevidste. 

I modsætning til andre teorier, der fokuserer mere på synlige elementer som adfærd og symboler, lægger Schein vægt på:

 • Den ubevidste natur af kultur: Mange kulturelle elementer er så indgroede, at de er usynlige for organisationens medlemmer.
 • Den dybere forståelse af adfærd: Schein ser adfærd som et resultat af dybere liggende antagelser og værdier.

I en organisation jeg rådgav, stødte vi på en interessant situation. Ledelsen ønskede at ændre retningen, men mødte modstand. 

Gennem dybdegående samtaler opdagede vi, at medarbejdernes grundlæggende antagelse om “sådan gør vi tingene her” var i konflikt med de nye forslag. 

Denne opdagelse førte til en mere nuanceret tilgang til forandringsledelse, som tog højde for disse dybtliggende overbevisninger. 

Som den franske filosof Voltaire engang bemærkede: “At forstå er at tilgive.” I denne sammenhæng betød det at forstå kulturen for at kunne lede den mere effektivt.

Hvorfor er organisationskulturen afgørende for virksomhedens succes eller fiasko?

Organisationskulturen spiller en central rolle i enhver virksomheds succes eller fiasko. 

Denne kultur bestemmer, hvordan medarbejdere interagerer, træffer beslutninger og i sidste ende, hvordan virksomheden performer i markedet.

Hvordan påvirker organisationskultur medarbejderadfærd og ledelsesbeslutninger?

Organisationskultur:

 • Styrer medarbejderadfærd: Kulturen sætter normer for, hvordan medarbejdere opfører sig og interagerer.
 • Influencer ledelsesbeslutninger: Ledere baserer deres beslutninger på kulturelle værdier, hvilket kan have stor betydning for virksomhedens retning.

På hvilke måder kan en stærk eller svag kultur føre til succes eller fiasko i virksomheden?

 • Stærk kultur:
  • Fremmer en fælles forståelse og samhørighed.
  • Kan accelerere vækst og innovation.
 • Svag kultur:
  • Kan føre til misforståelser og ineffektivitet.
  • Risiko for lav medarbejdermotivation og høj turnover.

Hvordan kan ledere identificere og ændre en uhensigtsmæssig organisationskultur?

 • Identifikation: Gennem medarbejderfeedback, observation og kulturelle audits.
 • Ændring: Ved at sætte nye normer, ændre kommunikationsstrategier og implementere nye ledelsespraksisser.

Som det ofte siges i ledelseskredse: “Kulturen spiser strategien til morgenmad.” Dette citat, ofte tilskrevet Peter Drucker, understreger vigtigheden af kulturen i enhver organisation. 

Jeg oplevede dette selv, da jeg hjalp en virksomhed med at overkomme interne konflikter. Ved at adressere og ændre de underliggende kulturelle problemer, opnåede vi ikke kun løsninger på de umiddelbare udfordringer, men skabte også en mere robust og forenet organisation.

Hvad er de tre niveauer af organisationskultur ifølge Schein?

Edgar Schein fremhæver tre afgørende niveauer i en organisationskultur: Artefakter, Værdier og Normer, samt Grundlæggende Antagelser. Disse niveauer hjælper os med at forstå, hvordan en organisationskultur er opbygget og fungerer.

Hvordan beskrives hvert af de tre niveauer?

 1. Artefakter:
  • Synlige og mærkbare elementer som arbejdsmiljø, dresscode, og sprogbrug.
  • Lette at observere, men ofte svære at fortolke korrekt.
 2. Værdier og Normer:
  • Erklærede principper og uskrevne regler, der guider adfærd.
  • Omfatter organisationens mål, strategier og arbejdsetik.
 3. Grundlæggende Antagelser:
  • Dybtliggende overbevisninger og antagelser, ofte ubevidste.
  • Danner grundlaget for værdier og påvirker adfærd på alle niveauer.

Hvorfor er det vigtigt at forstå hvert niveau for at få et fuldt billede af en organisationskultur?

For at få en dyb og holistisk forståelse af en organisationskultur, er det nødvendigt at kende til og forstå alle tre niveauer. Hver del bidrager til den samlede kultur og påvirker, hvordan organisationen fungerer.

Hvordan kan ledere arbejde med hvert niveau for at forme og forbedre organisationskulturen?

Ledere kan:

 • På Artefaktniveau: Skabe et positivt og inkluderende arbejdsmiljø.
 • På Værdi- og Normniveau: Fremme klare og konsekvente værdier og normer.
 • På Antagelsesniveau: Udfordre og omforme grundlæggende antagelser til at understøtte positiv forandring.

Som Napoleon Bonaparte engang sagde: “En hær marcherer på sin mave.” Dette kan også overføres til organisationskultur. 

Ligesom en hærs effektivitet afhænger af dens forsyninger, afhænger en organisations effektivitet af dens kultur. 

Som rådgiver har jeg set, hvordan en dyb forståelse af disse tre niveauer kan omdanne en organisation og skabe et solidt fundament for succes.

organisationskultur og Edgar Schein

Hvordan kan ledere effektivt arbejde med og ændre organisationskulturen?

Ledere spiller en afgørende rolle i at forme og ændre organisationskulturen. En effektiv tilgang kræver både forståelse og strategisk handling.

Hvilke metoder kan ledere bruge til at analysere og forstå deres organisationskultur?

 • Kulturelle audits: Systematisk evaluering af organisationens kulturelle elementer.
 • Medarbejderfeedback: Indsamling af input gennem surveys og samtaler.
 • Observation: Aktiv iagttagelse af adfærd og interaktioner i organisationen.

Hvordan kan ledere implementere ændringer i kulturen?

 • Kommunikere Vision: Klart og tydeligt formidle den ønskede kulturændring.
 • Role Modeling: Demonstrere den ønskede adfærd som et eksempel for andre.
 • Strukturændringer: Tilpasse organisationens strukturer og processer til at understøtte den nye kultur.

Hvad er de største udfordringer ved at ændre organisationskultur?

 • Modstand mod forandring: Medarbejderes naturlige tilbøjelighed til at modstå ændringer.
 • Manglende forankring: Udfordringen ved at forankre nye kulturelle værdier dybt i organisationen.
 • Tidsforbrug: Kulturændring er en langsigtet proces og kræver tålmodighed.

Sammenligningstabel over strategier til ændring af organisationskultur:

Strategi Fordele Ulemper
Kulturelle audits Giver dyb indsigt Kan være tidskrævende
Medarbejderfeedback Fremmer engagement Risiko for bias
Observation Direkte indsigt Kan være subjektiv
Kommunikere vision Skaber klar retning Kræver konsekvent opfølgning
Role Modeling Inspirerer ændring Kræver stærk ledelse
Strukturændringer Skaber rammer for kultur Kan skabe forstyrrelser

Som Winston Churchill sagde: “Attitude is a little thing that makes a big difference.” Denne tankegang er central i arbejdet med organisationskultur.

Når jeg hjælper virksomheder med at forme deres kultur, understreger jeg altid vigtigheden af lederens holdning og handlinger. En leder, der personligt inkarnerer den ønskede kultur, kan inspirere hele organisationen til at følge trop.

Hvordan påvirker organisationskultur integration af nye medarbejdere og håndtering af forandringer?

En veldefineret og stærk organisationskultur spiller en afgørende rolle i både integrationen af nye medarbejdere og i håndteringen af forandringer inden for en organisation.

Hvordan kan en stærk organisationskultur lette integrationen af nye medarbejdere?

 • Fremmer en følelse af tilhørsforhold: En klar kultur hjælper nye medarbejdere med hurtigt at forstå og tilpasse sig organisationens værdier og normer.
 • Reducerer usikkerhed: Når forventninger og normer er tydelige, kan nye medarbejdere nemmere navigere i deres nye arbejdsmiljø.

Hvilken rolle spiller kultur i en organisations evne til at håndtere forandringer?

 • Stabilitet under forandring: En stærk kultur giver et fundament af stabilitet, hvilket er afgørende i tider med forandring.
 • Motiverer til tilpasning: En positiv og fleksibel kultur kan motivere medarbejdere til at omfavne og støtte forandringer.

Hvordan kan ledere sikre, at kulturen understøtter positive forandringer i organisationen?

 • Fremme åben kommunikation: Sikrer, at medarbejderne forstår formålet med forandringerne.
 • Inkludere medarbejderne i processen: Skaber en følelse af ejerskab og engagement i forandringsprocessen.

Som Henry Ford sagde: “Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.”

Dette afspejler nødvendigheden af en stærk organisationskultur for at støtte samarbejde og succes. I min egen erfaring har jeg set, hvordan kulturelle tiltag har skabt en robust platform for både medarbejderintegration og effektiv forandringshåndtering.

Konklusion

I denne artikel har vi udforsket Edgar Scheins dybe indsigter i organisationskultur. Fra de tre kritiske niveauer – “Artefakter, Værdier og Normer, samt Grundlæggende Antagelser” – til nøglen til effektivt at lede og ændre denne kultur. 

Vi har set, hvordan en stærk kultur kan “fremme en følelse af tilhørsforhold” og “motivere til tilpasning” under forandringer.

Som jeg pointerede, “Kulturen spiser strategien til morgenmad,” understreger dette vigtigheden af kultur i enhver organisation. 

Vi kan ikke undervurdere, hvor afgørende kultur er for virksomhedens succes, integration af nye medarbejdere og håndtering af forandringer.

Reflekter over din egen organisationskultur. Er det tid til at vande træerne i din skov? Er det tid til at omfavne fleksibilitet og forandring? 

Dine handlinger nu kan forme fremtiden for din organisation. Husk, at en velfungerende kultur er nøglen til succes.

Michael Rurup Andersen

Brug for mere?

Jeg gør det muligt for marketingafdelinger at drive betydelig forretningsvækst i den digitale æra. Hvilket opnås gennem brugen af datadrevet beslutningstagning, implementering af automatisering og AI, samt menneskelig kreativitet, og forankret digitale strategier.

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner