Laswells kommunikationsmodel: Fortid, nutid, og fremtid

7 minutter tager artiklen at læse.

af | dec 12, 2023

I dette univers af ord og betydninger er Laswells kommunikationsmodel kernen, der holder hjulene i gang. Som et komplekst urværk.

Denne artikel udforsker de finesser og facetter af Laswells model – en teori, der har formet måden, vi forstår kommunikation på, fra politiske taler til tweets.

Jeg husker en gang, jeg overværede en politisk debat.

Ordførernes ord fløj gennem rummet som pile – nogle ramte plet, andre forsvandt i mængden.

Det fik mig til at tænke på Laswells model: Hvem sagde hvad, gennem hvilken kanal, til hvem, og med hvilken effekt?

Læs videre, og opdag, hvordan denne tidløse model stadig påvirker vores daglige kommunikation og forbereder os på fremtidens kommunikationsudfordringer.

Hvad er den historiske kontekst af Laswells kommunikationsmodel?

Laswells kommunikationsmodel blev udviklet i 1948 af den amerikanske politolog Harold D. Laswell.

Modellen repræsenterer et tidligt forsøg på at systematisere og forstå kommunikationsprocesser, især i konteksten af massemedier og politik.

bøger-alle-på-række
FÅ HEMMELIGHEDERNE TIL FLERE KUNDER [GRATIS]

✅ 500+ sider ✅ Tips ✅ Tricks ✅Trin-guides ✅ Templates

Få 5 bøger pakket med tips, tricks og guides fra mere end 10 års erfaring med at lave effektive skalerbare strategier, der giver flere kunder og vækst (uanset dit budget).
Invalid email address

Hvem var Harold D. Laswell?

Harold D. Laswell var en indflydelsesrig skikkelse inden for politisk videnskab og kommunikationsstudier.

Hans arbejde fokuserede på at analysere og forstå kommunikationens rolle i samfundet, politik og mellemmenneskelige relationer.

Hvorfor blev denne model udviklet i 1948?

1948 var en periode med store samfundsmæssige og teknologiske forandringer. Efter Anden Verdenskrig oplevede verden en eksplosion i massemedierne.

Hvilket gjorde det vigtigt at forstå, hvordan information blev formidlet og modtaget i det offentlige rum.

Hvordan reflekterer den kommunikationsbehovene på sin tid?

 • Massemedierne: På dette tidspunkt var radio, film og aviser de primære kommunikationskanaler. Modellen hjalp med at forstå, hvordan disse medier kunne bruges til at påvirke offentligheden.
 • Politisk kommunikation: Efterkrigstiden så en stigning i politisk propaganda, og modellen gav indsigt i, hvordan meddelelser formidlet gennem forskellige kanaler kunne have forskellige effekter på modtagerne.
 • Offentlig mening: Laswells model understregede vigtigheden af at forstå, hvem der kommunikerer, hvad budskabet er, og hvilken effekt det har på offentligheden.

Historien fortæller os, at forståelse af kommunikationsprocesser altid har været central for at påvirke og forme offentlig mening.

Som Winston Churchill engang sagde: “Historien vil være venlig mod mig, for jeg agter at skrive den.”

Dette understreger vigtigheden af kommunikation og den magt, den har til at forme vores opfattelse af historien og nutiden.

Churchill’s evne til at kommunikere under Anden Verdenskrig, både til hans egne borgere og internationalt, er et eksempel på, hvordan effektiv kommunikation kan påvirke og lede samfund.

Det er netop denne indflydelse, som Laswells model forsøger at afdække og forklare.

Hvordan opdeler Laswells model kommunikationsprocessen?

Laswells model opdeler kommunikationsprocessen i fem nøglekomponenter:

 1. afsenderen
 2. budskabet
 3. kanalen
 4. modtageren
 5. effekten

Disse elementer danner grundlaget for at forstå, hvordan kommunikation foregår og påvirker modtageren.

Hvad repræsenterer hver komponent?

 • Afsenderen: Den, der formidler budskabet.
 • Budskabet: Indholdet eller informationen, der skal kommunikeres.
 • Kanalen: Mediet gennem hvilket budskabet sendes.
 • Modtageren: Den, der modtager og fortolker budskabet.
 • Effekten: Den indvirkning eller reaktion, budskabet har på modtageren.

Hvordan interagerer disse komponenter?

 • Afsenderen vælger et budskab og en kanal ud fra modtagerens forventede præferencer og kontekst.
 • Modtagerens fortolkning og reaktion på budskabet er afhængig af både budskabets klarhed og kanalens effektivitet.

Hvad er nogle eksempler på hver komponent i aktion?

 • Afsender: En politiker, der holder en tale.
 • Budskab: Indholdet af talen, som f.eks. en politisk vision.
 • Kanal: Et tv-interview eller en social medieplatform.
 • Modtager: Borgere, der lytter eller ser talen.
 • Effekt: Ændring i holdninger eller adfærd hos modtagerne.

Som et eksempel på den kraftige effekt af effektiv kommunikation, kan vi se til historien om Julius Cæsar.

Hans evne til at kommunikere sine ambitioner og mål, både internt i Rom og til det bredere imperium, var afgørende for hans succes.

“Veni, vidi, vici” (Jeg kom, jeg så, jeg sejrede) er et udtryk, der fanger essensen af hans evne til koncist at formidle sit budskab, en evne der er afgørende i enhver form for kommunikation, som Laswells model hjælper os med at forstå.

Hvorfor er Laswells model kritiseret, og hvordan har den udviklet sig?

Laswells kommunikationsmodel har været genstand for kritik og udvikling siden dens introduktion.

Den har været afgørende for at forme vores forståelse af kommunikationsprocesser, men den har også begrænsninger, som har ført til udvikling af nye teorier og modeller.

Hvad er de vigtigste kritikpunkter af modellen?

 • Envejskommunikation: Modellen antager en lineær kommunikationsproces uden interaktion mellem afsender og modtager.
 • Manglende kontekstualisering: Modellen tager ikke højde for sociale og kulturelle faktorer, der påvirker kommunikation.
 • Forudsigelse af effekt: Modellen oversimplificerer forholdet mellem budskab og dets effekt på modtageren.

Hvordan har kommunikationsteorier udviklet sig siden Laswell?

 • Flerevejskommunikation: Nyere modeller inkluderer feedback-loops, hvor modtagere også fungerer som afsendere.
 • Kontekst og medieindflydelse: Teorier er nu mere opmærksomme på mediers rolle og den sociale kontekst, hvori kommunikation foregår.
 • Digital kommunikation: Internettet og sociale medier har introduceret nye dynamikker og interaktionsformer.

Hvad er nogle moderne tilpasninger eller alternativer til Laswells model?

 • Netværksteorier: Fokus på hvordan information spredes i komplekse netværk.
 • Dialogbaserede modeller: Større vægt på dialog og interaktion mellem afsender og modtager.
 • Integreret marketingkommunikation: En tilgang, der kombinerer flere kommunikationsmetoder for at skabe en kohærent kommunikationsstrategi.

Som Aristoteles engang sagde, “Det vi lærer at gøre, lærer vi ved at gøre det.” Dette gælder også for kommunikation.

Vi udvikler og forfiner vores kommunikationsevner og -teorier gennem konstant anvendelse og revision, en proces, der er lige så relevant i dag som i antikkens Grækenland.

Laswells model var et afgørende skridt i denne udvikling, og den fortsatte evolution af kommunikationsteorier afspejler vores evige stræben efter bedre forståelse og mestring af kunsten at kommunikere.

Laswells kommunikationsmodel

Hvordan anvendes Laswells model i forskellige felter?

Laswells kommunikationsmodel har fundet anvendelse i en række forskellige felter, herunder marketing, politik og mediestudier. Dens alsidighed og simplicitet gør den til et værdifuldt værktøj i disse områder.

Hvordan bruges modellen i marketingstrategier?

 • Målgruppeforståelse: Modellen hjælper med at identificere og forstå målgruppen for specifikke markedsføringskampagner.
 • Budskabsudvikling: Ved at analysere ‘hvad’ og ‘gennem hvilken kanal’, kan virksomheder skabe effektive budskaber, der appellerer til deres målgruppe.

Hvilken rolle spiller den i politisk kommunikation?

 • Strategisk budskabsformidling: Politikere og kampagnehold anvender modellen til at forme og formidle politiske budskaber gennem forskellige medier.
 • Effektmåling: Modellen bruges til at forstå og analysere, hvordan politiske budskaber påvirker vælgerne.

Hvordan udnytter medierne denne model?

 • Analyse af medieindhold: Modellen anvendes til at dekonstruere og analysere indholdet i forskellige medier.
 • Forståelse af publikumsreaktioner: Studier bruger modellen til at forstå, hvordan forskellige typer af medieindhold påvirker og interagerer med publikum.

Som den kendte journalist Walter Lippmann en gang udtrykte det: “Nyhederne og sandheden er ikke det samme.”

Denne indsigt er central i forståelsen af mediekommunikation. Lippmanns observationer understreger vigtigheden af kritisk at evaluere både budskabet og kanalen, et princip, der er dybt forankret i Laswells model.

Ved at anvende denne model kan vi bedre forstå, hvordan nyheder formidles, modtages og fortolkes.

Hvilke praktiske værktøjer anvendes til implementering af Laswells model?

For at anvende Laswells kommunikationsmodel i virkelighedens scenarier, er der en række praktiske værktøjer og metoder, som kan anvendes.

Praktiske værktøjer og metoder:

 • Klar definering af afsender: Identificer klart, hvem der kommunikerer budskabet.
 • Målrettet budskabsformulering: Formuler et klart og præcist budskab, der er skræddersyet til modtageren.
 • Valg af effektiv kanal: Vælg den mest passende kommunikationskanal baseret på modtagerens præferencer og adfærd.
 • Forståelse af modtageren: Analysér modtagerens behov og forventninger for at optimere budskabet.
 • Måling af effekten: Brug feedback og dataanalyse til at måle effekten af kommunikationen og juster strategien efter behov.

Her er en tabel, der illustrerer anvendelsen af Laswells model i forskellige kommunikationsscenarier:

KommunikationsscenarieAfsenderBudskabKanalModtagerEffektForslag til Strategi
ReklameVirksomhedProduktinformationSociale medierPotentielle kunderØget salgBrug af indflydelsesrige sociale mediepersonligheder
Offentlig talePolitikerPolitisk visionTV-udsendelseBorgerePolitisk støtteBrug af overbevisende retorik og visuelle hjælpemidler
Social media postInfluencerLivsstilsrådInstagramFølgereEngagementAutentisk og personlig kommunikation

Som Ernest Hemingway sagde, “Den eneste slags skrivning er omskrivning.” Dette princip er også gældende i effektiv kommunikation.

At finjustere og tilpasse budskabet, vælge den rette kanal og forstå modtageren er alle afgørende for at skabe effektiv kommunikation. Hvilket Laswells model hjælper os med at opnå.

Hvad er fremtiden for kommunikationsmodeller som Laswells?

Fremtiden og relevansen af Laswells kommunikationsmodel skal ses i lyset af de hurtigt udviklende kommunikationsteknologier og sociale medier.

Hvordan kan digitale kommunikationsplatforme påvirke modeller som Laswells?

 • Integration af Interaktivitet: Digitale platforme tilbyder interaktive kommunikationsformer, der kræver tilpasning af modellen til tovejskommunikation.
 • Real-tidsdata: Evnen til at indsamle og analysere data i realtid fra disse platforme kan udvide forståelsen af ‘effekt’-komponenten i modellen.

Hvad er de fremvoksende tendenser i kommunikationsteori?

 • Fokus på brugerinddragelse: Kommunikationsteorier begynder at fokusere mere på modtagerens aktive rolle i kommunikationsprocessen.
 • Multimedie og Cross-platform kommunikation: Teorier udvikler sig for at inkludere kommunikation på tværs af forskellige medieplatforme.

Hvordan kan Laswells model tilpasse sig til fremtidens kommunikationsudfordringer?

 • Fleksibilitet og Tilpasning: Modellen kan tilpasses til at omfatte flere feedback-løkker og interaktioner.
 • Integration af Teknologiske Fremskridt: Inkludering af nye medier og teknologier i modellens ‘kanal’-komponent for at afspejle den moderne medielandskab.

Som Marshall McLuhan, en pioner inden for medieteori, sagde: “Mediet er budskabet.”

Dette princip understreger behovet for konstant at revurdere og tilpasse vores kommunikationsmodeller i takt med, at nye medier og teknologier ændrer måden, vi interagerer og kommunikerer på.

Laswells model, ligesom alle kommunikationsteorier, skal fortsætte med at udvikle sig for at forblive relevant i en stadig mere forbundet og digital verden.

Konklusion

Laswells kommunikationsmodel er mere end blot en akademisk teori; det er et fundamentalt værktøj, der forklarer, hvordan vi formidler og modtager budskaber i vores komplekse verden.

Fra politik til sociale medier, fra reklamer til personlige samtaler, “hver kommunikationshandling er et tandhjul i det store urværk af interaktioner.”

Som konklusion på denne rejse gennem Laswells model, lad os huske på, “kommunikationens kraft ligger ikke kun i ordene, men i forståelsen og handlingen, de fremkalder.”

I en tid præget af digitale platforme og hastige medieskift, er det afgørende at forstå og tilpasse disse principper.

Tænk over dine egne kommunikationsvaner. Hvordan kan Laswells model hjælpe dig med at forbedre dine budskaber, både online og i den virkelige verden? Lad denne indsigt være et kompas, der guider dig gennem kommunikationens labyrint.

En omfattende guide til kommunikationsmodeller

En omfattende guide til kommunikationsmodeller

Forestil dig, at du står midt i en travl lufthavn, omgivet af mennesker fra alle verdenshjørner, og du prøver at forstå budskaberne over højttaleren. Kommunikation er nøglen, men støjen gør det svært. Dette øjeblik får dig til at tænke på, hvordan budskaber sendes og modtages, ikke kun her, men i alle aspekter af livet—fra personlige samtaler til globale markedsføringskampagner.

læs mere
EFU-modellen: Vejen til effektiv kommunikation

EFU-modellen: Vejen til effektiv kommunikation

tager artiklen at læse. Forestil dig en værktøjskasse. Ikke en hvilken som helst værktøjskasse, men en, der indeholder nøglen til at låse op for forbrugerens hjerte og sind.  Dette er essensen af EFU-modellen - et værktøj så...

læs mere
En moderne guide til PR-Strategi

En moderne guide til PR-Strategi

tager artiklen at læse. Effektiv PR handler om at fortælle historier, der engagerer og inspirerer. Gennem strategisk kommunikation kan vi forme opfattelsen og skabe stærke relationer med vores publikum. I denne artikel vil jeg...

læs mere
WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner